Zasady i regulaminy korzystania

Licencja programu

DEFINICJE POJĘĆ

Ilekroć w Warunkach licencji użyto poniższych sformułowań, należy przyjąć następujące ich znaczenie:
PRODUCENT – Quatro System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 52-315, ul. Kobierzycka 10, KRS 0000489984
PRODUKT - oprogramowanie, dane i inne materiały zawarte w pakiecie SuperTacho®
UMOWA - niniejsza Umowa Licencji określająca zasady korzystania przez Klienta z Produktu.
LICENCJA - niniejsza Umowa Licencji określająca zasady korzystania przez Klienta z Produktu
WARUNKI LICENCJI – warunki zawarte w niniejszej LICENCJI
LICENCJOBIORCA - strona zawierająca niniejszą umowę z PRODUCENTEM, która zakupiła PRODUKT
LICENCJA TESTOWA (DEMO) – bezpłatna, ograniczona, 14-dniowa LICENCJA na PRODUKT bez możliwości świadczenia komercyjnych usług analizy i/lub rozliczania czasu pracy kierowcy udzielana do celów demonstracyjnych
LICENCJA STANDARDOWA – LICENCJA na PRODUKT bez możliwości świadczenia komercyjnych usług analizy i/lub rozliczania czasu pracy kierowcy
LICENCJA USŁUGOWA – LICENCJA na PRODUKT pozwalająca świadczyć usługi komercyjne analizy i/lub rozliczania czasu pracy kierowcy
KOMPUTER – urządzenie z systemem operacyjnym Windows, na którym użytkowany jest PRODUKT
PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych
KLUCZ LICENCYJNY - urządzenie zabezpieczające PRODUKT z zapisanymi parametrami udzielonej LICENCJI
KOPIA BEZPIECZEŃSTWA – wykonana przez LICENCJONOBIORCĘ jedna kopia PRODUKTU w celu odtworzenia PRODUKTU w przypadku awarii KOMPUTERA.

ZACHOWANIE WŁASNOŚCI I UDZIELENIE LICENCJI

PRODUCENT udziela LICENCJOBIORCY licencji (LICENCJI) na używanie PRODUKTU jedynie pod warunkiem, że LICENCJOBIORCA akceptuje wszystkie warunki zawarte w LICENCJI. Instalując lub użytkując PRODUKT LICENCJOBIORCA wskazuje swoją akceptację UMOWY.

Wszelkie prawa nie udzielone wprost w UMOWIE pozostają prawami PRODUCENTA. PRODUKT jest własnością PRODUCENTA oraz firm licencjonujących swoje prawa PRODUCENTOWI i jako taki pozostaje pod ochroną odpowiednich PRAW AUTORSKICH. PRODUCENT i jego licencjodawcy zachowują wyłączne prawa, tytuł i własność do kopii PRODUKTU. Niniejszym PRODUCENT udziela LICENCJOBIORCY niewyłącznej LICENCJI na używanie PRODUKTU na warunkach niniejszej UMOWY bez prawa sublicencji. LICENCJOBIORCA zgadza się czynić wszelkie rozsądne starania dla zabezpieczenia PRODUKTU przed nieautoryzowanym użyciem, reprodukcją, dystrybucją i publikacją.

LICENCJA zostaje udzielona z momentem nabycia PRODUKTU lub zatwierdzenia jej treści podczas instalacji PRODUKTU oraz każdej jego aktualizacji (nowej wersji). Z treścią LICENCJI Klient ma obowiązek zapoznać się przed zatwierdzeniem jej warunków podczas instalacji. WARUNKI LICENCJI są ogólnodostępne przed nabyciem PRODUKTU na stronach internetowych PRODUKTU oraz w LICENCJI DEMONSTRACYJNEJ.

DOZWOLONE UŻYCIA DLA UŻYTKOWNIKOW

LICENCJOBIORCA może użytkować PRODUKT tylko na KOMPUETRZE, które jest połączone pośrednio lub bezpośrednio z KLUCZEM LICENCYJNYM. Utrata sprzętowego KLUCZA LICENCYJNEGO oznacza automatyczne wygaśnięcie LICENCJI.

UŻYCIA NIEDOZWOLONE
 • a) LICENCJOBIORCA nie ma prawa PRODUKTU wypożyczyć, wynająć, sublicencjonować, przekazać, używać na zasadzie dzielenia czasu użytkowania, w całości lub w części, prezentować publicznie ani umożliwiać dostępu do PRODUKTU osobom nie posiadającym LICENCJI na użytkowanie PRODUKTU.
 • b) LICENCJOBIORCA nie ma prawa rozkodowywać, dekompilować, dezasemblować oprogramowania zawartego w PRODUKCIE, ani też czynić prób złamania, usunięcia lub ominięcia sprzętowych lub programowych kodów zabezpieczających PRODUKT.
 • c) LICENCJOBIORCA nie ma prawa usuwać ani zmieniać oznaczeń PRODUCENTA ani znaków towarowych na PRODUKCIE.
 • d) LICENCJOBIORCA nie ma prawa kopiować ani udostępniać w żaden sposób jakiejkolwiek części danych zawartych w PRODUKCIE.
ZAKOŃCZENIE UMOWY

LICENCJOBIORCA może rozwiązać UMOWĘ w każdej chwili poprzez zaprzestanie użytkowania PRODUKTU. PRODUCENT może rozwiązać UMOWĘ w każdej chwili z powodu istotnego naruszenia UMOWY przez LICENCJOBIORCĘ. W przypadku zaprzestania produkcji danej wersji PRODUKTU, z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. LICENCJONOBIORCA otrzyma możliwość zawarcia nowej UMOWY na odpowiedni PRODUKT w innej wersji. Zakończenie UMOWY nie skutkuje zwrotem kwoty zapłaconej za LICENCJĘ a wszelkie uprawnienia z tytułu niniejszej UMOWY wygasają wraz z jej zakończeniem.

OGRANICZONA GWARANCJA

PRODUCENT dołożył wszelkich starań aby dostarczyć PRODUKT wraz z dokładnymi danymi oraz zapewnić jego bezawaryjne działanie. Niemniej jednak LICENCJOBIORCA akceptuje fakt, że PRODUKT może zawierać pewna liczbę błędów, usterek, pominięć lub nieprawidłowości. Dlatego też PRODUCENT ani jego odpowiedni licencjodawcy nie zachęcają do polegania na danych i funkcjach zawartych w PRODUKCIE. LICENCJOBIORCA powinien zawsze weryfikować dane z innymi informacjami i bierze na siebie całe ryzyko związane z użytkowaniem PRODUKTU. Dane zawarte w PRODUKCIE mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. PRODUCENT nie gwarantuje zgodności PRODUKTU z potrzebami lub oczekiwaniami LICENCJOBIORCY, użytkowania PRODUKTU bez zakłóceń, ani też, że nieprawidłowości będą lub mogą być usunięte. LICENCJONOBIORCA przed nabyciem PRODUKTU miał możliwość zapoznania się z jego działaniem, funkcjami, ograniczeniami i przydatnością do swojej działalności.

Dla wygody LICENCJOBIORCY w PRODUKCIE zawarte zostały liczne technologie programistyczne. Technologie te dostarczone są na zasadzie 'TAKI JAKI JEST', bez żadnych gwarancji jakiejkolwiek natury. PRODUCENT i licencjodawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek faktycznych lub domniemanych defektów tych technologii lub ich zastosowania w PRODUKCIE. Wszelka taka odpowiedzialność jest niniejszym WYŁĄCZONA. Za wyjątkiem wyżej wymienionych ograniczonych gwarancji, PRODUKT dostarczony jest na zasadzie 'TAKI JAKI JEST', bez żadnych gwarancji, wyrażonych ani domniemanych, włącznie z ale nie ograniczając się do domniemanych gwarancji przydatności do konkretnych celów.

WYŁĄCZNE ODSZKODOWANIE I OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Całkowita odpowiedzialność PRODUCENTA i całkowite odszkodowanie LICENCJOBIORCY w czasie trwania okresu gwarancyjnego stanowi naprawa lub w przypadku braku możliwości naprawy wymiana PRODUKTU. PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio, przypadkowo lub w następstwie użytkowania PRODUKTU przez LICENCJOBIORCĘ, nawet jeśli PRODUCENT zostanie poinformowany, że istnieje możliwość powstania takich szkód.

ZRZECZENIE SIĘ

Żadne opóźnienie ani niepowodzenie ze strony PRODUCENTA w dochodzeniu swoich praw lub odszkodowań wynikających z UMOWY nie może być uznane za zrzeczenie się przyszłych lub innych prób dochodzenia takich praw lub odszkodowań przez PRODUCENTA.

HIERARCHIA WAŻNOŚCI

Warunki zawarte w niniejszej UMOWIE będą traktowane jako ważniejsze niż ewentualne kolidujące z nimi warunki zawarte w dokumentach zamówienia, zakupu lub innych porozumieniach o ile strony UMOWY nie ustalą inaczej.

WŁAŚCIWOŚĆ PRAWNA

Wszelkie spory dotyczące praw i obowiązków związanych z niniejszą UMOWĄ będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim oraz odpowiednimi traktatami i konwencjami międzynarodowymi.

CAŁOŚĆ UMOWY

Strony zgadzają się, że niniejsza UMOWA stanowi wyłączne i kompletne porozumienie pomiędzy stronami w sprawie, której dotyczy, zastępuje wszelkie poprzedzające ją UMOWY, uzgodnienia i porozumienia pomiędzy PRODUCENTEM i LICENCJOBIORCĄ oraz, że jest ważna, skuteczna i wiążąca obie strony UMOWY.


Aktywacja programu

Oprogramowanie SuperTacho zabezpieczone jest specjalnym kluczem licencyjnym typu HASP (USB). Obecnie dostępne są dwa rodzaje kluczy, klucz lokalny (umożliwia działanie programu SuperTacho tylko na jednym komputerze - licencja jednostanowiskowa), oraz klucz sieciowy (umożliwia pracę na kilku stanowiskach, ilość stanowisk zależy od wykupionego przez klienta dostepu).

Po instalacji oprogramowania SuperTacho klucz licencyjny musi być dostępny dla programu (więcej na ten temat można przeczytać w  pomocy SuperTacho). W przypadku kluczy jednostanowiskowych nie ma możliwości rozszerzenie ilości osób korzystających w danym momencie z programu. W przypadku kluczy sieciowych maksymalna ilość stanowisk ograniczona jest przez liczbę zakupionych produktów, zakodowanych w kluczu. Obecnie w sprzedaży są klucze maks 10 stanowisk i maks 50 stanowisk (ceny kluczy można znaleźć w aktualnym cenniku).


Regulamin świadczenia usługi pomocy technicznej SuperTacho®

 1. Pomoc techniczna przysługuje tylko Klientom posiadającym aktywny abonament na aktualizacje i zgłaszany problem występuje w aktualnej wersji programu (dostępnej w danym momencie na stronie www.supertacho.pl).
 2. Dział pomocy technicznej dostępny jest dla Klientów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00. Działania, których nie udało sie zakończyć u Klienta do godziny 16stej, będą kontynuowane w kolejnym dniu roboczym.
 3. Przed kontaktem z Działem Serwisu należy wykonać samodzielnie procedurę sprawdzającą i aktualizację programu do aktualnej wersji – wg instrukcji dostępnej na stronie https://pomoc.supertacho.pl
 4. W przypadku zgłoszeń technicznych takich jak: brak możliwości uruchomienia programu, zgłoszenia dotyczące procedury instalacji programu, aktualizacji, przeniesienia programu i danych na inny komputer, konfiguracji baz danych na serwerze Klienta, kopii zapasowych, konfiguracji klucza licencyjnego HASP i innych wymagających ingerencji w ustawienia systemu Windows na komputerze/serwerze Klienta oraz konfigurację sieci komputerowej lub programów antywirusowych i zapór sieciowych (firewall) po stronie Klienta powinna znajdować się osoba posiadającą uprawnienia administracyjne i podstawową wiedzę informatyczną. Pomoc techniczna udziela informacji diagnostycznych i konfiguracyjnych, a czynności konfiguracyjne wykonuje Klient lub obsługa IT po stronie Klienta. W przypadku ograniczeń administracyjnych (ograniczeń uprawnień użytkownika komputera) pomoc techniczna przekaże informacje dla działu IT Klienta w postaci opisu procedury bez jakichkolwiek prób ingerencji w ustawienia systemu Windows i samego komputera oraz innych programów narzędziowych, w szczególności antywirusowych, zapór sieciowych, systemów archiwizacji.
 5. W przypadku zgłoszeń dotyczących wyników analiz, wyliczeń, ustawień programu, problemów z wprowadzaniem danych do programu, nieokreślonymi wyjątkami w działaniu programu – pomoc techniczna pobiera problematyczny plik, kopię bazy danych oraz uzyskuje informacje o sytuacji, w której błąd się pojawia i dokonuje podstawowych analiz w Dziale Serwisu SuperTacho, na co Klient wyraża zgodę. Po zdiagnozowaniu problemu odpowiednie informacje lub poprawki są przesyłane do Klienta (kontakt serwisu z Klientem z informacją o rozwiązaniu problemu) a dane są usuwane w sposób bezpieczny z archiwum serwisu.
 6. Serwis techniczny SuperTacho nie ma obowiązku bezpłatnego prezentowania zasad obsługi programu, dostosowania ustawień merytorycznych (zasad rozliczania) do zapisów w umowach i regulaminach Klienta. Takie usługi są odpłatne i realizowane w ramach wdrożenia programu, które można zamówić u Dystrybutorów. Usługa pomocy merytorycznej może być realizowana zdalnie lub z dojazdem do Klienta i jest wyceniana indywidualnie oraz realizowana po dokonaniu płatności. Opisy funkcji i podstawowa instrukcja obsługi dostępna jest w programie w zakładce POMOC.
 7. Serwis techniczny SuperTacho nie jest uprawniony do weryfikacji ustawień programu po aktualizacji. Zmiany dokonane w programie są opisane na stronach internetowych przy numerze wersji. Klient każdorazowo ma obowiązek zapoznać się ze zmianami wprowadzanymi podczas aktualizacji.
 8. Wykryte błędy i nieprawidłowości obliczeń, analiz będą korygowane bezzwłocznie i publikowane w najbliższym możliwym terminie. Aby móc skorzystać z poprawek i aktualizacji Klient musi posiadać aktywny abonament na aktualizacje programu. Nie ma możliwości wybiórczego instalowania poprawek. Bezpłatne usunięcie zgłoszonych błędów będzie uzupełnione o płatne wprowadzenie nowych opcji i rozszerzeń wraz z aktualną wersją programu w cenie opłaty abonamentowej za aktualizacje na kolejny rok.
 9. Modyfikacje indywidualne – każdorazowo odpłatne, wymagające szczegółowego opisu modyfikacji.
 10. Serwis nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych wprowadzanych do programu, jeśli pliki cyfrowe, dane GPS nie spełniają formatu wymaganego w opcji IMPORT programu SuperTacho, zalecamy korzystanie z urządzeń i operatorów usług lokalizacji zweryfikowanych przez producenta programu SuperTacho.

Dokładnych informacji dot. zamówienia abonamentu na aktualizację oprogramowania udziela Dział Handlowy autoryzowanych dystrybutorów oprogramowania. Lista Autoryzowanych Dystrybutorów dostępna jest pod adresem https://supertacho.pl/kontakt


Gwarancja i aktualizacje

 1. Na zakupione oprogramowanie oraz urządzenia QUATRO SYSTEM Sp. z o. o. udziela gwarancji. Gwarancję urządzeń innych marek określa producent. Gwarancja udzielana jest na zasadach wskazanych w Karcie Gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje od daty realizacji zamówienia. Reklamacje na urządzenia rozpatrywane są w terminie 14 dni od momentu złożenia. Formularz reklamacyjny urządzeń znajduje się na stronie internetowej w zakładce „do pobrania”.
 2. W ramach gwarancji Klient ma prawo do pobierania wszystkich nowszych wersji zakupionego programu (aktualizacji) oraz korzystania z pomocy serwisowej (za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, za pomocą zdalnego połączenia). Pomoc serwisowa nie obejmuje wyjaśnień dotyczących wyników rozliczeń, podstaw prawnych oraz nauki obsługi programu.
 3. Klient ma możliwość przedłużenia gwarancji na oprogramowanie. Koszt przedłużenia gwarancji wynosi 35% ceny danego oprogramowania wg aktualnego cennika SuperTacho dostępnego na stronach internetowych producenta. W ramach promocji Klienci, którzy wykupią przedłużenie gwarancji jeszcze w okresie jej obowiązywania (decyduje data wpływu opłaty na konto Sprzedawcy), koszt jej przedłużenia wyniesie 25% aktualnej ceny. Przedłużona gwarancja obowiązuje od daty realizacji zamówienia, chyba że przedłużenie gwarancji zakupione jest jeszcze w okresie jej obowiązywania – wówczas przedłużenie gwarancji obowiązuje od daty wygaśnięcia poprzedniej gwarancji.
 4. Klient może wykupić jeden raz, w okresie obowiązywania bieżącej gwarancji, przedłużenie gwarancji o kolejne 12 miesięcy.
 5. W przypadku przedłużania gwarancji na system SuperTacho® Klient zobowiązany jest wykupić gwarancję na wszystkie posiadane moduły systemu SuperTacho®.
 6. Klient nie jest zobowiązany do przedłużenia gwarancji na całość oprogramowania, jeżeli jest ono zapisane na różnych kluczach licencyjnych.
WYRÓWNANIE GWARANCJI
 1. Jeżeli Klient zakupi kolejny moduł oprogramowania (SuperTacho Lite, moduł Ewidencja, moduł Usługowy) na tym samym kluczu licencyjnym, do 14 dni od daty zakupu poprzedniego to data gwarancji liczona jest zgodnie z datą FV sprzedaży pierwszego modułu. Jeżeli różnica wyniesie więcej niż 14 dni konieczne jest wyrównanie gwarancji pierwszego modułu wg zasady:
  • a) cena aktualizacji starego modułu/12 miesięcy, razy ilość miesięcy pomiędzy gwarancją nowego modułu minus gwarancja na stary moduł (np. SuperTacho Lite gwarancja do stycznia, SuperTacho Ewidencja zakup/gwarancja do marca – Klient wykupuje wyrównanie aktualizacji na SuperTacho Lite o 2 miesiące), podobnie zakup modułu Usługowego.
 2. Na podstawie pisemnego oświadczenia Klient może wyrównać (skrócić) datę gwarancji nowego modułu do daty gwarancji poprzedniego modułu.
ROZSZERZENIE PROGRAMU
 1. Rozszerzenie programu poprzez dokupienie dodatkowych modułów lub ich nowszych wersji wymaga dopłaty różnicy cen między wersjami programów. W przypadku, gdy oprogramowanie nie jest na gwarancji, Klient musi przedłużyć gwarancję, aby dokonać rozszerzenia.
 2. Rozszerzenie wersji (liczby kierowców) posiadanego oprogramowania nie przedłuża okresu gwarancji.
AKTUALIZACJA STARSZYCH WERSJI PROGRAMU DO MODUŁÓW SYSTEMU SuperTacho®
 1. Poprzednia wersja SuperTacho  FULL przekształca się w obecną licencję ST500.
 2. Wszelka korespondencja mailowa z Działem Realizacji Zamówień kierowana jest na adres e-mailowy: lp.metsys-ortauq@aineiwomaz.
KLUCZE LICENCYJNE
 1. Programy QUATRO SYSTEM SP. z o.o. zabezpieczone są kluczem licencyjnym zawierającym ustawienia dla wersji programu zamówionej przez Klienta. Do każdego nowego systemu Klient otrzymuje nowy klucz licencyjny. Jeden klucz licencyjny może zawierać ustawienia kilku modułów SuperTacho®.
 2. Wymiana klucza licencyjnego.

  Klient ma możliwość dokonania wymiany klucza licencyjnego wg cennika. W tym celu:

  • - Klient zamawia nowy klucz licencyjny za pośrednictwem poczty e-mail lub stron www Dystrybutorów produktów SuperTacho®.
  • - Dystrybutor przesyła klientowi nowy klucz licencyjny z blokadą czasową.
  • - Klient po otrzymaniu nowego klucza licencyjnego odsyła stary klucz na własny koszt do Dystrybutora lub bezpośrednio do QUATRO SYSTEM Sp. z o.o.

  Po otrzymaniu klucza od Klienta Dział Realizacji Zamówień przesyła kody odblokowujące na mail do Klienta.

 3. We wszystkich przypadkach, gdy rozszerzenie programu wymaga wymiany klucza licencyjnego Klient zobowiązany jest do zakupu nowego klucza licencyjnego o parametrach pozwalających na pracę w wersji programu po rozszerzeniu.
 4. Wymiana klucza licencyjnego możliwa jest jedynie jeżeli program jest na gwarancji. Jeżeli termin gwarancji upłynął, wówczas do wymiany klucza licencyjnego konieczne jest przedłużenie gwarancji. W niektórych przypadkach - ze względu na ograniczenia techniczne edytorów kluczy licencyjnych – konieczne będzie wyrównanie gwarancji. Jeśli natomiast Klient posiada aktualną wersję oprogramowania (mimo, że gwarancja już nie obowiązuje) może wymienić klucz licencyjny bez konieczności przedłużenia gwarancji. Dowodem posiadania licencji jest klucz licencyjny (klucz sprzętowy).
 5. W przypadku uszkodzenia uniemożliwiającego weryfikację informacji zakodowanych w kluczu lub utraty (zagubienia, kradzieży) klucza licencyjnego Klient traci prawo do korzystania z tej licencji. Nie ma możliwości odtworzenia ani wydania duplikatu klucza licencyjnego.
 6. Aktualizacja w okresie trwania gwarancji

  Aktualizacje programu w okresie trwania grwarancji są bezpłatne i możliwe do wykonania za pomocą programu dostarczanego wraz z oprogramowaniem SuperTacho. Program SuperTachoUpdater informuje na bierząco użytkownika czy jest dostępna aktualizacja. Za jego pomocą można pobrać oraz zainstalować aktualizację. Przed wykonaniem aktualizacji klient zobowiązany jest do wykonania kopii zapasowej bazy danych. Aktualizacje dostępne są także na stronie internetowej pod adresem https://supertacho.pl/.

  Aktualizacja po okresie gwarancji

  Po okresie gwarancji aktualizacje nie są dostępne o czym informuje program SuperTachoUpdater. Jeżeli klient zaktualizuje program aktualizacją, która została opublikowana po okresie, w którym kończy się wsparcie SuperTacho, nie będzie możliwe przywrócenie poprzedniej wersji bazy danych. Program zostanie zablokowany.


Warunki gwarancji

 1. Firma Quatro System Sp. z o.o. gwarantuje Użytkownikowi sprawne działanie aplikacji SuperTacho wraz z urządzeniami wymienionymi powyżej pod warunkiem prawidłowej instalacji, przechowywania i eksploatowania urządzenia oraz użytkowania oprogramowania.
 2. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od momentu sprzedaży. W tym czasie Użytkownik ma prawo do bezpłatnego pobierania i instalowania wszystkich aktualizacji i poprawek dotyczących posiadanych licencji oprogramowania.
 3. Przekazując urządzenie do naprawy gwarancyjnej Użytkownik ma obowiązek okazania kopii dowodu zakupu oraz wypełniony formularz reklamacyjny.
 4. Gwarancja: naprawa lub wymiana jeżeli została stwierdzona wada z winy Producenta lub błąd będący skutkiem zalecanych aktualizacji systemu operacyjnego Windows lub sterowników urządzeń.
 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych zewnętrznych sprzętu (w szczególności klucza licencyjnego, czytników, nośników danych).
 6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami takimi jak: uderzenie pioruna, przepięcie w linii energetycznej lub telefonicznej, udarem mechanicznym, pożarem, zalaniem lub innym niekontrolowanym zjawiskiem, niezależnym od Sprzedawcy.
 7. W celu wykonania gwarancji Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia do serwisu Sprzedawcy na własny koszt.
 8. Naprawa lub wymiana nastąpi w terminie do 14 dni, z wyłączeniem szczególnych przypadków, kiedy wada nie ma charakteru trwałego i konieczna jest dłuższa diagnostyka urządzenia.
 9. Użytkownik traci prawo gwarancji w przypadku ingerencji w układ elektroniczny urządzenia (np. dokonanej przez punkt napraw inny niż serwis Sprzedawcy).
 10. Gwarancja nie daje Użytkownikowi prawa do domagania się zwrotu poniesionych strat i utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia lub błędów aplikacji, utraty danych zapisanych na urządzeniach oraz brakiem możliwości spełnienia obowiązków ustawowych itp.
 11. Gwarancją nie są objęte: elementy eksploatacyjne ulegające naturalnemu zużyciu. Czynności związane z bieżącą konserwacją sprzętu typu czyszczenie lub odkurzanie, błędy natury programowej spowodowane niewłaściwą instalacją oprogramowania, złą konfiguracją lub aktualizacją systemu, niewłaściwą instalacją sterowników lub innego oprogramowania, uszkodzenia spowodowane przez inne programy np. wirusy.
 12. Postanowienia gwarancji nie mają wpływu na ustawowe prawa konsumenta, zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi ani na uprawnienia konsumenta względem sprzedawcy, które wynikają z umowy kupna/sprzedaży.
 13. W przypadku naruszenia warunków gwarancji (uszkodzenie z winy użytkownika) zostaną naliczone koszty diagnozy/serwisu, które pokrywa w całości użytkownik.
 14. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za niekompatybilność urządzeń/sprzętów/części Klienta wobec sprzedawanego urządzenia (np. czytnik kart, klucz licencyjny).
 15. Użytkownik poprzez akceptacje licencji akceptuje warunki niniejszej gwarancji.

Minimalne wymagania sprzętowe dla oprogramowania SuperTacho:

Sprzęt: Procesor 2 GHz lub wyższy; Pamięć operacyjna RAM min. 2GB; minimum 5GB wolnej przestrzeni na dysku twardym, wolny port USB (na klucz licencyjny).

Oprogramowanie: system operacyjny Windows 7, MSSQL2008 express lub wyższy, .NET.

Wszelkie sprawy serwisowe (techniczne) prosimy zgłaszać na adres e-mail lp.ohcatrepus@siwres lub pod nr telefonu: +48 605 664 075, ewentualnie pod dowolny numer Obsługi Klienta dostępny na stronie www.supertacho.pl